Sıkça Sorulan Sorular

 

Tapu Tescil İşlemlerinden sonra yapılması gerekenler nelerdir?

1- Tedbir Olarak Satıcıda Sattığı Kişiye Ait Kimlik Bilgilerini ve Tapu Fotokopisini Alarak Yine Bağlı Bulunduğu Belediye Emlak Beyan Servisine Uğrayarak Üzerinden Beyan Kayıt Düşümünü Yaptırabilir.

2- Mevcut Tapunun Fotokopisi ve Tapu Sahibinin Kimlik Fotokopisi ve Adres Bilgileri ile Bağlı Bulunduğu Belediye Emlak Beyan Servisine En Geç 1 Ay İçerisinde Beyanını Vermesi Gerekmektedir. Aksi Taktirde Cezai İşlem Geciken Her Ay İçin Geçerli Faiz İşlenir.


Pafta nedemektir?

Belirli ölçekteki tapuların veya kadastro haritalarının her birine pafta denir.


Pafta çeşitleri nelerdir?

a- Grafik paftaları

b- Memleket paftaları

c- İmar paftaları


Teknik altyapı nedemektir?

Elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.


Tahliye taahhütnamesi nedemektir?

Kira dönemi içinde ve kira müddetinin sonunu belirleyen kiracı tarafından yazılı olarak tek taraflı verilen bir taahhüttür.


 Riskli binanın yıkım süreci nasıl işler?

Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek ve verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir.


Hibe nedir?

Karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetin devredilmesidir.hibeyi kabul eden binde 36 harç öder.


Emlak vergilerindeki oranlar nedir?

İşyerlerinde binde 4

Konutlarda binde 2

Arazide köy yeri ise muaf tır,eğer köy değilse binde 1 dir.

Arsada binde 6


Kat maliklerine ve kiracılara kaç ay kira yardımı yapılacak?

Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenecektir. Kira yardımının süresi azami 18 aydır. Kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılır


Müşterek mülkiyet nedemektir ?

Birden çok kimsenin bir taşınmaz mala hisseli olarak sahip olmalarına müşterek mülkiyet denir.


Trampa nedir?

Bir gayrimenkulun başka bir gayrimenkul ile değiştirilmesi işe midir. Her taşınmaz için ayrı ayrı binde 48 harç ödenir.


Tapu tescil işleminde gereken belgeler nelerdir?

1-Varsa Tapu Senedi veya Fotokopisi

2- Satıcı yada Alıcıdan Her Hangi Birinin Okuma Yazması Yoksa 2 Şahit Bulunarak Kimliklerinin Fotokopileri ve Aslı ile İmza Anında Şahitlerinde Hazır Olması.

3-Alıcının 2 Satıcının 1 Vesikalık Fotoğrafı

4-Temsil Halinde Temsile ait Belge. (Şirketse; Şirket Yetki Belgeleri ve Bilgileri)

5-10 Yılı Geçmemiş T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi Çekilerek Alt Kısmına Açık Adresin Yazılması) İmza Aşamasında Kimliklerin Aslının Mutlaka Yanınızda Bulunması.

6- Şayet Tapu İşlemi Vekil Aracılığı ile Yapılacaksa, Vekilin Nüfus Cüzdanı ve 1 Adet Vesikalık Fotoğrafı Bulundurmalı.

7- Bağlı Bulunduğu Belediyelerden Emlak Beyan Servislerinden, Rayiç Bedelini Bildirir Belge Alınmalıdır.

8- Gayrimenkul Kat Mülkiyetli ise DASK (Deprem Sigortası) Yaptırılması.

Veraset ilamı nedemektir?

Sulh hukuk mahkemelerince mirasçıların kimler olduğuna dair belgedir.


Kentsel dönüşümün birinci adımı nedir?

Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor.


İrtifak hakkı nedir?

Taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına müsaade etmesidir.Taşınmaz yararına kurulan irtifak haklarından en önemlisi geçit(YOL) hakkıdır.irtifak hakkının tesisinde ödenen bedel üzerinden binde 48 harç tahsil edilir.

İntifa hakkı nedir?

Yararlanma hakkıdır.ve süreli olmak zorundadır.gerçek kişilerde en fazla ömür boyu tüzel kişiliklerde ise 100 yıldır lehine intifa hakkı tanınandan binde 40 harç tahsil edilir.

Sükna hakkı nedir?

İrtifak hakkının bir çeşidi olan oturma hakkıdır bu haktan sadece hak sahibi yararlanabilir.


Hükmen ipotek nedir?

Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilen ipotek demektir.


Hisseli tapu nedir?

tapu sicilinde tescilli bir taşınmazın sahiplerinin birden fazla sahibinin bulunması halindeki tapulara hisseli tapu denir.

Muhdesat nedemektir?

İmar uygulaması yapıldıktan sonra oluşacak parsellerde eski sahiplerinin varsa ağaçlarının bedelinin ödenmesidir.


İpotek nedemektir ?

Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın,varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.